Uppdragsbeskrivning

IT-avdelningen hos vår kund i Stockholm behöver en agil teamledare, med en bakgrund som Lean portfolio, PMO manager eller motsvarande, till ett så kallat portföljkontor i kundens IT-portfölj. Denna roll avser att leda Portföljkontoret.

Du kommer att jobba som agil teamledare för delportfölj Administrations portföljkontor. Där kommer du att leda en senior lösningsarkitekt, en verksamhetsanalytiker och en användbarhetsdesigner för att identifiera och hantera strategiska behov i målverksamheten, dvs. hos ekonomi, HR och ledningskansliet. Teamet har som ansvar att leda analys och framtagande av övergripande lösningsdesign samt ta fram en realistisk genomförandeplan för de strategiska behoven. Genomförandet verkställs sedan av delportföljens olika leveransteam.

Under utvecklingen av Portföljkontoret kommer funktionen att stödja teamens arbete och att följa upp att leveranserna förhåller sig till avsedda mål och riktlinjer. Av det kan avvikelser och risker behöva hanteras i leveransteamen med stöd av portföljkontoret. Du kommer också arbeta för att ge intressenter inom och utanför delportföljen en överblick av delportföljens planer, leveranser, budget, bemanning och kostnader för att möjliggöra en effektiv styrning. För detta jobb förväntas du ha en nära och konstruktiv samverkan med delportföljens uppdragsledare och styrgrupp.

Den ökade omfattningen och komplexiteten i delportföljens utvecklings- och förvaltningsverksamhet medför ett ökat behov av att ha ordning och reda i delportföljen. Kort sagt innebär det att delportföljen behöver stärkas för att kunna ge stöd till delportföljens styrgrupp, samordna uppdragen och synka deras planer, följa upp kostnader och hantera risker och avvikelser. Med detta kommer även ett ökat behov av att utveckla delportföljens organisation och arbetssätt enligt agila principer för nyttja delportföljens resurser mer effektivt och säkerställa ett helhetsperspektiv på prioriteringar, arkitektur, säkerhet, förvaltningsbarhet m.m.

Uppdraget genomförs för att:

 • Målverksamhetens (HR, ekonomi och ledningskansliet) behov ska vara möjliga att tillgodoses effektivt och ändamålsenlig med delportföljens leveransorganisation
 • Planering och prioritering av delportföljens uppdrag och aktiviteter baseras på ett helhetsperspektiv på målverksamheten
 • Finansiering och resursallokering av delportföljens uppdrag baseras på ett helhetsperspektiv på målverksamhetens behov

I rollen kommer du som agil teamledare ha följande ansvarsområden:

 • Se till att portföljkontoret har ett effektivt arbetssätt och har de kompetenser och resurser som krävs för uppdraget
 • Se till att portföljkontorets team arbetar efter en uppdaterad plan, förhåller sig till den och hanterar avvikelser
 • Se till att planering och leveranser inom delportföljen förhåller sig till kundens strategier, gällande lagar och interna riktlinjer samt att det förhåller sig till delportföljens målsättningar och ramar
 • Äga processen att omsätta målverksamhetens strategiska behov till lösningsdesign och genomförandeplan som beslutsunderlag för styrgruppen.
 • Upprätthålla och tillgängliggöra information om delportföljens budget och utfall, bemanningsplan, leveransplan och status, hinder och risker
 • Leda utveckling av enhetliga leverans- och beslutsprocesser, gemensam planering och uppföljning samt enhetlig rapportering och dokumentation inom delportföljen
 • Sammankalla, bereda och följa upp delportföljens styrgruppsmöten
 • Leda frågor om delportföljens organisation och samverkan med målverksamheten
 • Säkerställa samverkan med kundens övriga delportföljer och beroende funktioner

Arbetet bedrivs i nära samarbete och samförstånd med uppdragets resurser, men också externa arkitekter och chefer. Utöver detta ingår även att samverka med andra ledande förmågor på enheten för att utbyta erfarenhet och kunskap inom sin domän.

Skallkrav:

 • Erfarenhet (minst 5 år) av att leda program, lean portfolio, PMO eller motsvarande inom en digitaliseringsverksamhet de senaste 10 åren
 • Erfarenhet (minst 5 år) av att leda projekt- eller förvaltningsuppdrag inom IT de senaste 15 åren
 • Gedigna kunskaper om organisering, processer och arbetssätt för digitalisering enligt agila principer
 • Erfarenhet (minst 3 år) av att använda digitala verktyg för planering, uppföljning och kommunikation inom digitalisering de senaste 10 åren
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Börkrav:

 • Erfarenhet (minst 3 år) som medlem i ledningsgrupp, styrgrupp eller motsvarande inom digitalisering de senaste 10 åren
 • Erfarenhet (minst 3 år) i en ledande roll inom digitalisering av processer inom ekonomi eller HR de senaste 10 åren
 • Erfarenhet (minst 3 år) av utveckling eller förvaltning av digitala lösningar för hantering av stora datamängder som stöd för analys och beslut de senaste 10 åren
 • Erfarenhet (minst 3 år) i en ledande roll inom digitalisering på en myndighet de senaste 10 åren
 • Erfarenhet (minst 3 år) i en ledande roll inom digitalisering på en högskola eller universitet inom de senaste 10 åren
 • Dokumenterad kunskap av förändringsledning de senaste 10 åren, exempel certifiering, utbildningsbevis eller liknande

Notera att du kan komma att bemannas i andra utvecklingsuppdrag med liknande behov av kompetens under avtalets tid.

Detaljer

Referens:17824

Ort: Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2023-10-30

Slutdatum:2024-10-31

Ansök senast:2023-09-29

Konsultförmedlare