Uppdragsbeskrivning

Med denna roll kommer du ingå i ett tvärfunktionellt team som främst arbetar med helhetsleveransen inom verksamhetsområdena som utgör stödavdelningar på vår kund, ex HR, Ekonomi, Inköp, Kommunikation och Rättsavdelningen. Du kommer att arbeta med de utvecklingsinitiativ och leveranser som ingår i teamets ansvarsområde. Inom teamens ansvarsområden finns främst inköpta system men även egenutvecklade system förekommer.

Som uppdragsledare kommer du driva utvecklingsinitiativ inom teamets ansvarsområden. De pågående och kommande initiativen handlar både om upphandling och införande av nya system men även om livscykelhantering av befintliga system. Initiativens storlek kan ha stor variation och flera initiativ kan pågå parallellt. Exempel på initiativ som är aktuella är uppgradering av diariet, vidareutveckling av vår externa webbplats, avveckling av ett ekonomisystem, uppgradering av lönesystem och initiativ som fortsätter stärka Informations- och IT-säkerheten.

Som uppdragsledare arbetar man även med den löpande livscykelhanteringen av befintliga it- tjänster inom området. Det kan handla om att planera för uppgraderingar, ha dialog med leverantörer, leda och koordinera arbetet vid incidenter samt löpande samarbeta och stödja vår verksamhet i frågor som rör verksamhetens it-tjänster.

Du kommer primärt att arbetsledas av enhetens chef och enhetens tjänsteansvariga. Som uppdragsledare ansvarar man för att leda, guida och utveckla det team man jobbar med, så att uppsatta mål nås. Man koordinerar och leder arbetsmöten och workshops och man rapporterar och kommunicerar progress och behov av stöd till styrgrupper och ledningsgrupper. Man har det övergripande ansvaret för de initiativ man jobbar med och följer löpande upp tidsplan, resultat och budget. Man samarbetar tätt med enhetschefer och tjänsteansvariga på IT men även med sitt team och berörda verksamhetsrepresentanter utanför IT. I det team man arbetar med ingår både IT-nära kompetenser och verksamhetsnära kompetenser.

Som uppdragsledare förväntas du även att dela kunskap och erfarenheter med andra uppdragsledare, projektledare och tjänsteansvariga hos bolaget.

Omfattning:
Projektet kommer under avtalets 6 första månader vara 100% men kan variera mellan 75% – 100% under uppdragets gång. Bolaget kommer att informera om eventuella ändringar av omfattningen med 1 månads varsel. Kundens uppskattning är att uppdraget omfattar mellan 1275 h till och med 1700 h per konsult.

Skallkrav:

  • 4 års erfarenhet av att uppdragsleda eller projektleda IT-projekt eller IT-uppdrag i en projekt- eller förvaltningsorganisation
  • Uppföljning av tid, kostnad och resultat
  • Rapportering till styrgrupper
  • Arbetsledning av andra personer
  • Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Börkrav:

  • 1 års erfarenhet inhämtad under de senaste 10 åren av att projektleda upphandlingar i offentlig verksamhet
  • 2 års erfarenhet inhämtad under de senaste 10 åren av att leda systemutveckling med agila arbetsmetoder (projektledare it, uppdragsledare, produktägare eller annan liknande it-nära ledarroll)
  • 2 års erfarenhet inhämtad under de senaste 10 åren av att leda arbete med externa leverantörer kopplat till införande eller livscykelhantering av IT-system
  • 6 månaders erfarenhet inhämtad under de senaste 5 åren från ett uppdrag inom IT- och informationssäkerhetsområdet
Detaljer

Referens:25283

Ort: Delvis distans, Norrköping

Omfattning:75-100%

Startdatum:2023-12-04

Slutdatum:2024-12-04

Option:2025-12-04

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.