Uppdragsbeskrivning

Det händer mycket i Haninge kommun inom samhällsbyggnadsområdet! Många detaljplaner och exploateringsprojekt pågår för att möjliggöra utveckling av den centrala stadskärnan, nya bostadsområden och omvandling av fritidsområden till villabebyggelse. Detta medför stora investeringsbehov av kommunens dricksvatten- och avloppsanläggningar. Första spadtaget för framtidens avloppsreningsverk i Dalarö och Fors togs i september 2023 och under kommande år tar vi dessa moderna och energieffektiva anläggningar i drift och förvaltning. I en första etapp som blev klar 2024 uppfördes en ny personalbyggnad, verkstad och förråd i Fors som nu inhyser enheten VA-verk i toppmoderna lokaler.

I samband med att nya moderna avloppsreningsverk byggs så har ett anläggnings-/underhållssystem (IDUS) införts som del av den utvecklingsstrategi som tagits fram. Utvecklingsstrategin är VA:s kompass för ett införande av en effektiv tillgångsförvaltning. Ett helt nytt SCADA system införs också som en del av utvecklingsarbetet i projekten Fors och Dalarö som även är en del av tillgångsförvaltningen. Fors och Dalarö projektet har behov av ett flertal olika kompetenser i varierande grad under uppdragsperioden där en konsult ska hålla samman leveransen och projektleda uppdraget. Komplexiteten i uppdraget kräver att endast en leverantör tillhandahåller nödvändiga resurser för att arbetet ska kunna utföras på ett effektivt sätt.

UPPDRAGET:

Konsulten ska ha mycket god kännedom av systemet IDUS då stora delar av arbetet görs eller har direkt koppling till IDUS som system. Vidare ska huvudkonsult ha djup kännedom om Haninge kommuns utvecklingsstrategi samt ha gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling på ledande nivå. Konsulten ska anses ligga på en nivå 5- Expert.

Löpande ska konsulten:

 • Projekt- och uppdragsleda berörda resurser inom ramen för utvecklingsstrategin.
 • Agera som objektspecialist för IDUS underhållssystem och
 • Hantera anläggningars objektlistor, benämningar, importer med tillhörande dokumentation.
 • Införa IDUS förrådsfunktion o Vidareutveckla och analysera ekonomiska uppföljningsmöjligheter.
 • Driva integrationsarbetet mellan IDUS och ekonomisystemet
 • Agera systemadministratör
 • Utveckla, validera och införa nya/förbättrade arbetsprocesser inom ex:
  – Förrådshantering
  – Beställningsrutiner
  – Ekonomisk uppföljning
  – Dokumentation- och objekthantering
  – Tydliggöra arbetsprocesser mellan enheter
  – Stötta enhetschef med införandet av nödvändiga verksamhetsförändringar- och förbättringar
  – Löpande kompetensöverföring till berörd personal

Vidare ska konsulten:

 • Kravställa och leda integrationsarbeten mellan interna verksamhetssystem
 • Agera kravställare mot SCADA projektet utifrån anläggning- och objektstruktur och dess benämningar.

Övriga konsult/er ska:

 • Övriga konsulter kan bestå av en eller flera personer. Det ska dock gå att i CV styrka att konsulten avseende leverantörsstyrningsbehovet innehar en nivå 5-Expert och för informationssäkerhetsområdet minst innehar en nivå-4 avseende kompetens inom områdena.
 • Kartlägga hur VA idag arbetar med leverantörsstyrning, utifrån kompetens inom beställarorganisationen, styrningen av denna och utarbetande av principer kring affärsmodeller.
 • Identifiera förbättringsområden med tillhörande konsekvensanalys.
 • Mappa existerande VA avtal, typ av avtal, ansvarig, garantiperiod, avtalsslut.
 • Nuläges kartlägga hur VA idag arbetar med leverantörsstyrning o Utveckla, validera och införa/projektleda nya/förbättrade arbetsprocesser
 • Agera stöd och bollplank när det kommer till upphandlingsrelaterade frågeställningar som kan uppstå i samband med leverantörsstyrningen
 • Färdigställa informationssäkerhetsåtgärder som framkommit ur tidigare informationsklassningsarbetet (utfört i KLASSA).
 • Dokumentera och implementera nya rutiner
 • Utbildning av personal av framtagna rutiner

Option: Leverantören ska även vid behov kunna tillhandahålla administrativa resurser utifrån framtagen utvecklingsstrategi. VA avdelningen kan i dagsläget inte exakt specificera vilka kompetenser man har behov av, men exempelkompetenser kan vara enligt nedan:

 • VA ekonomi
 • Dokumentationshantering
 • IT Arkitekt med fokus på integrationer
 • NIS direktiv

Övrig information

Uppdraget ska utföras från och med 1 juli 2024 t.o.m. den 31 dec 2025. Uppdraget kan sedan förlängas 2 ggr á 12 månader men maximalt till 2027-12-31.

OMFATTNING: Uppdraget kan variera under uppdragstiden men estimeras till 100 % för huvudkonsult samt ca 30-75% för övriga och startar på ovan angivet datum och löper som maximalt till 2027-06-30 under ordinarie kontorstid. Omfattning kan justeras och undantag kan förekomma i dialog med beställaren. Uppdraget ska genomföras på plats i Haninge Kommun/Fors ARV i de fall beställaren så anser lämpligt, därutöver genomföras på distans genom Teams som är kommunens verktyg.

Innan uppdrag påbörjas ska konsult/er sätta mål- och delmål för respektive leverans tillsammans med uppdragsgivaren.

Skallkrav:

Krav huvudkonsult:

 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet och god kännedom av IDUS underhållssystem, till nivån att konsulten självständigt kan agera objektspecialist och systemadministratör
 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att utveckla, validera och införa nya eller förbättra arbetsprocesser som är relevanta för uppdraget. Konsulten ska minst klassificeras enligt nivå 5- Expert
 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling och vara van vid att kompetensöverföra till utsedd personal. Konsulten ska minst klassificeras enligt nivå 5- Expert
 • Konsulten ska vara noggrann, självgående och kommunikativ i sitt sätt att hantera uppdraget.
 • Leverantören ska bifoga ett CV som styrker huvudkonsulten kompetens att hantera uppdraget.
 • Konsult ska ha erfarenhet av att arbeta med VA- verksamhet

Krav övriga konsult/-er:

 • Leverantörsstyrningsområdet:
 • Konsult ska ha dokumenterad erfarenhet av leverantörstyrning och leverantörshantering
 • Konsult ska ha dokumenterad erfarenhet av offentlig upphandling och kunna agera bollplank i upphandlingsrelaterade frågeställningar
 • Konsult ska ha dokumenterad erfarenhet av projektledning och vara van vid processtyrning
 • Konsult ska ha minst kompetensnivå 5 inom ovan kravställd kompetens
 • Konsult ska ha erfarenhet av att arbeta med VA- verksamhet
 • Informationssäkerhetsområdet:
 • Konsult ska ha dokumenterad erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och informationssäkerhetsrelaterade frågor
 • Konsult ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med att ta fram förbättringsförslag för etablerade och nya processer inom informationssäkerhetsområdet.
 • Konsult ska vara noggrann, självgående och kommunikativ i sitt sätt att hantera uppdraget
 • Konsult ska ha minst kompetensnivå 4 inom ovan kravställd kompetens.
 • Konsult ska ha erfarenhet av att arbeta med VA- verksamhet
 • Leverantören ska bifoga minst ett CV som styrker övrigt behov från konsulter inom leverantörsstyrning och informationssäkerhet.

Personliga egenskaper:

 • Noggrann
 • Självgående
 • Lösningsorienterad
 • Kommunikativ
 • Analytisk
 • God social förmåga

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här:  https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:56651

Ort: Stockholm

Omfattning:Uppdraget kan variera under uppdragstiden men estimeras till 100 % för huvudkonsult samt ca 30-75% för övriga och startar på ovan angivet datum och löper som maximalt till 2027-06-30 under ordinarie kontorstid. Omfattning kan justeras och undantag kan förekomma i dialog med beställaren.

Startdatum:2024-07-01

Slutdatum:2025-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.