Uppdragsbeskrivning

Kund till oss har behov av en kravanalytiker inför upphandling av ett nytt Ledningssystem för planering och uppföljning. Organisationen har idag inget sådant system utan det mesta hanteras via mallar i Excel och Word.
Uppdraget omfattar inte upphandlingskompetens eller projektledning, detta kommer att utföras internt av organisationen.

Uppdragets syfte är att genom behovsanalyser skapa kravspecifikation för funktionella krav samt eventuella övriga systemkrav inför upphandling av ett Ledningssystem för planering och uppföljning, stöd vid frågor under anbudstiden och utvärdering av inkomna anbuds uppfyllnad av kravspecifikation samt eventuella övriga systemkrav. I detta ingår även att ta fram tekniska krav samt informationssäkerhetsmässiga krav.

Du som kravanalytikern ska om nödvändigt tillsammans med organisationen infosäkerhetssamordnare ta fram personuppgiftsbiträdesavtal och/eller informationssäkerhetsavtal. Du ska ansvara för att ta fram underlag att skicka till leverantörer inför RFI (leverantörsdialog).
Kravanalytikern ska även ansvara för att med hjälp av sina testplaner verifiera ställda krav efter leverans.

Huvuduppgifter:

  • Verksamhetsplanering
  • Verksamhetsrapportering
  • Internkontroll
  • Kvalitetsledning
  • Personalplanering/rekrytering
  • Budget/prognos samt eventuellt någon kompletterande ledningsprocess ska brytas ner i lämpliga underprocesser och kravställas av kravanalytikern
  • En förstudie har genomförts under hösten 2023 och kommer kunna ligga till grund för detta arbete

Kravspecifikationen ska basera sig på organisationens verksamhet, processer, nuvarande system, framtida behov och utformas som funktionella krav. Kravanalytikern ska delta i planering och uppföljning av kravarbetet och även utföra det operativa arbetet med att sammanställa och bygga nödvändig dokumentation.
Uppdraget innebär ansvar att samla in, bearbeta och analysera de olika behoven, översätta dessa till en konkret kravlista samt säkerställa att kraven kan verifieras vid leveranskontrollen genom framtagande av planer för hur kraven ska kunna testas.

Vid genomförandet av behovsanalysen ska kravanalytikern använda sig av etablerade modeller och metoder för kravanalys, till exempel fokusgrupper eller workshops.

Arbetsmetoden ska utgå från vårt valda upphandlingsförfarande, vilket oftast är ett öppet förfarande enligt LOU. Det är organisationen som bestämmer upphandlingsform. Kraven ska skrivas som funktionskrav och de funktioner som måste finnas i systemet ska utformas som ska krav. Kraven ska inte utformas som frågor.
Vid uppstart av uppdraget görs en genomgång av detaljerade rutiner/planering för genomförandet, hur krav ska formuleras, avstämningspunkter osv. Konsultens förslag på genomförandebeskrivning gås igenom och eventuella justeringar görs.

Detaljer

Referens:25535

Ort: Delvis distans, Skellefteå

Omfattning:40-80%

Startdatum:2023-12-01

Slutdatum:2024-11-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.